Privacy

OCMW Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de van toepassing zijnde wetgeving rond gegevensbescherming (zoals onder meer de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij OCMW Leuven terecht?

OCMW Leuven verzamelt persoonsgegevens van de cliënten, zijn/haar gezinsleden, onderhoudsplichtigen en eventuele andere betrokken personen, voor zover dit nodig is binnen de wettelijke opdracht van OCMW Leuven. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 • Identiteits- en contactgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, Identificatienummer Sociale Zekerheid, adres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer …
 • Gevoelige gegevens: medische en psychologische gegevens, gerechtelijke gegevens, afbeeldingen, inkomen, uitgaven, schulden, toestand huisvesting, OCMW-hulpverlening, politieke en godsdienstige voorkeuren, seksuele voorkeuren …
 • Minder gevoelige persoonsgegevens: vrijetijdsactiviteiten, recht op sociaal tarief, energie … 

Als je gebruikmaakt van de diensten of producten van OCMW Leuven, hebben we vaak persoonsgegevens nodig. Die krijgen we: 

 • Van de betrokkene zelf of van de ouders van de betrokkene (indien minderjarig), bijvoorbeeld via een formulier op de website, telefonisch, of in een gesprek met een medewerker
 • Via consultatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), van het rijksregister en andere instellingen voor sociale zekerheid
 • Van andere welzijnspartners of partnerorganisaties

OCMW Leuven valt als publiekrechtelijke organisatie onder het strikte toezicht van de overheid waaraan ze haar eigen acties en verwezenlijkingen verantwoordt. Voor de verwerking van persoonsgegevens beroepen we ons op:

 • Wettelijke verplichting (waaronder de OCMW-wet van 08 juli 1976, de wet op het ten laste nemen van hulp van 02 april en de RMI-wet van 26 mei 2002)
 • Het algemeen belang
 • Bescherming van vitale belangen
 • Contractuele verplichting
 • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke

Indien we ons niet kunnen beroepen op bovenstaande gevallen, vragen we steeds de expliciete toestemming van de betrokkene, vooraleer we de persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

OCMW Leuven verzamelt gegevens binnen haar wettelijke opdracht voor:

 • Het identificeren en contacteren van betrokkenen voor het bevoegdheidsonderzoek
 • Het onderzoeken, toekennen en stopzetten van aangepaste hulpverlening
 • Het verantwoorden van subsidies
 • Het terugvorderen van toegekende hulpverlening
 • Het onderzoek van rechten binnen de Belgische en buitenlandse sociale zekerheid

Het verzamelen van persoonlijke gegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor OCMW om haar visie, rol en kerntaken te kunnen uitvoeren – en dus voor alle burgers een menswaardig bestaan te verzekeren. Meer informatie over de visie en kerntaken van OCMW vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens

OCMW Leuven garandeert een discrete behandeling van persoonsgegevens en ziet erop toe dat de nodige veiligheidsmaatregelen (antivirus, bewaking van de gebouwen, regelmatige wijziging van paswoorden …) worden genomen. Alle medewerkers zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim. Dat geldt ook voor de gemandateerde raadsleden van de beleidsorganen van de organisatie, wanneer zij privacygevoelige gegevens verwerken in kader van hun wettelijke en statutaire opdracht. 

OCMW Leuven beschikt ook over een externe Data Protection Officer (DPO), die controleert of OCMW Leuven alle persoonsgebonden gegevens verzamelt, bewaart en verwerkt volgens de bepalingen van GDPR. Bij foute gegevensverzameling of bij foutief gebruik van gegevens kan de DPO niet aansprakelijk gesteld worden, maar draagt OCMW Leuven alle verantwoordelijkheid. De DPO kan je per e-mail bereiken via informatieveiligheid@interleuven.be. Met vragen over privacy kan je ook terecht bij OCMW Leuven zelf via gdpr@ocmw-leuven.be

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij we daartoe letterlijk verplicht zijn. Dat kan het geval zijn voor officiële instanties zoals de POD Maatschappelijke Integratie. 

Daarnaast werkt OCMW Leuven ook nauw samen met welzijnspartners zoals het CAW. Indien noodzakelijk en indien de cliënt akkoord gaat (uitgezonderd in noodgevallen), geven we bepaalde persoonsgegevens aan andere actoren in de welzijnssector door.

We sluiten een verwerkersovereenkomst met organisaties die in opdracht van OCMW Leuven jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan, overeenkomstig de bepalingen van GDPR. OCMW Leuven blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Als er geen bewaartermijn voorgeschreven is, bewaren we de gegevens zo lang ze relevant zijn voor de dienstverlening. Een archivaris ziet erop toe dat de regels hieromtrent worden gerespecteerd. Van zodra de bewaartermijn overschreden is, of de persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor de dienstverlening, worden ze vernietigd. 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Als er geen bewaartermijn voorgeschreven is, bewaren we de gegevens zo lang ze relevant zijn voor de dienstverlening. Een archivaris ziet erop toe dat de regels hieromtrent worden gerespecteerd. Van zodra de bewaartermijn overschreden is, of de persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor de dienstverlening, worden ze vernietigd. 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die OCMW Leuven geregistreerd heeft in te kijken en aan te passen indien nodig. Je kan ook vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. We gaan hier zo snel mogelijk op in, tenzij dat niet kan op basis van een wettelijke verwerkingsgrond. Je doet die aanvraag tot inzage, aanpassing of verwijdering per e-mail naar gdpr@ocmw-leuven.be of via het online meldingsformulier.

Wanneer je ons laat weten dat je persoonsgegevens niet juist zijn en/of niet toegelaten zijn, heb je automatisch recht op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in de periode waarin we dit controleren. 

We zijn ook beperkt in verwerking van je persoonsgegevens wanneer we ze zelf niet meer nodig hebben, maar je dat zelf wilt (bijvoorbeeld voor de instelling van een rechtsverordening). 

Je kan OCMW Leuven ook verzoeken om je persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie. We kunnen hier enkel op ingaan als het technisch haalbaar is.  

Intrekken toestemming

Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan dat doen door een e-mail te sturen naar gdpr@ocmw-leuven.be of via het online meldingsformulier.

Welke cookies gebruikt OCMW Leuven?

OCMW Leuven gebruikt cookies om de websites www.ocmw-leuven.be en taalvloer.ocmw-leuven.be te analyseren en verbeteren. Lees meer over de cookies op www.ocmw-leuven.be/cookies

Mag OCMW Leuven mijn foto gebruiken?

Vooraleer we een foto nemen van jou, vragen we je toestemming. Ook voor het gebruik van de foto vragen we op voorhand je toestemming. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.

Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of toegang tot gegevens. Er is dus bijvoorbeeld een datalek als er persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
 • Niet correct verwerkt zijn
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij OCMW Leuven een datalek is? Meld het ons via gdpr@ocmw-leuven.be of via het invulformulier.

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons via het online meldingsformulier, via e-mail (gdpr@ocmw-leuven.be) of per brief aan OCMW Leuven, Andreas Vesaliusstraat 47/0002, 3000 Leuven. 

Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid? 

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. 

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47/0002
3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons via gdpr@ocmw-leuven.be .